Turancar Nitra a.s. – júl 2013

Turancar Nitra a.s. – júl 2013

Situácia Turancar Nitra a.s.

Predmetom objektu je výstavba novej haly firmy TURANCAR pre autobusy. Z toho dôvodu je navrhnutý stavebný objekt ( SO 206 Spevnené plochy ). Spevnené plochy slúžiace predovšetkým pre pohyb autobusov a zásobovanie. Plochy zastrešujú areálové komunikácie, ako aj manévrovacie a parkovacie plochy pre autobusy. Spevnené plochy sú priečne klopené od haly v premenlivých priečnych sklonoch od 1%-do 1,6%. Odvodnenie spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do štrbinových líniových žľabov s odtokovými vpustami. Na vstupe je navrhnutá obojsmerná komunikácia s dvomi jazdnými pruhmi v šírke 4,0 m, ktorá zabezpečuje hlavné dopravné napojenie navrhovaného areálu. Následne plochy pokračujú v rozličných šírkach. Tesne pri vstupe sú navrhnuté 3 parkovacie stojiská pre autobusy, ktoré slúžia pre príjem do servisu. Na východnej strane areálu je navrhnutých ďalších 6 parkovacích stojísk pre servis autobusov. Parkovacie stojiská sú navrhnuté v jednotnej šírke 3,50 m dĺžky 18,0 m. Spevnené plochy sú po obvode lemované cestným skoseným obrubníkom ABO 1-15-25 osadeným na stojato do lôžka z prostého betónu. Priečne, ako aj pozdĺžne vedenie vychádza z existujúcich terénnych podmienok, ako aj výškovým osadením haly. Spevnené plochy sú vo väčšine navrhnuté v miernom násype.

Napíšte nám

Chceli by ste zistiť viac o tomto projekte alebo o našich službách?