Kategória: <span>Projekty</span>

Šaľa

Predmetom rekonštrukcie na Hornej ulici je rekonštrukcia komunikácie, ako aj návrh nových parkovacích stojísk a rekonštrukcia chodníkov pre peších. V súčasnosti existujúci kryt nevyhovuje predpisom a je značne narušený. Taktiež je potrebné rozšíriť existujúcu komunikáciu ako aj vyriešiť odvodnenie. Z toho dôvodu sú navrhnuté nasledovné stavebné objekty :SO 01.1 REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE                                              SO 01.2 …

Forum Prešov

Výstavba predmetného obchodného centra si vyžiadala rekonštrukciu existujúcich miestnych komunikácií na uliciach Nám. Legionárov, Štefánikova, Biskupa Gojdiča, Hviezdoslavova. V rámci rekonštrukcie sa kompletne zrekonštruujú vozovky na miestnych komunikáciách. Rekonštrukcia spočíva v rozšírení existujúcich miestnych komunikácií, rekonštrukcií existujúcich chodníkov na predmetných uliciach ako aj návrh novej okružnej križovatke. Predmetný stavebný objekt je rozdelený …

Veľká Ida – 2013

Z hľadiska dopravy je potrebné zabezpečiť prístup,  vnútro areálové komunikácie a spevnené plochy pre novovybudovaný areál skladových priestorov.  Komunikácie a spevnené plochy budú slúžiť pre dopravnú obsluhu a pre potreby statickej dopravy v areály. Prístupová komunikácia bude napojená na komunikačný systém v blízkosti riešenej lokality. Komunikácie sú z hľadiska druhu dopravy rozdelené na dve časti. …

Turancar Nitra a.s. – júl 2013

Predmetom objektu je výstavba novej haly firmy TURANCAR pre autobusy. Z toho dôvodu je navrhnutý stavebný objekt ( SO 206 Spevnené plochy ). Spevnené plochy slúžiace predovšetkým pre pohyb autobusov a zásobovanie. Plochy zastrešujú areálové komunikácie, ako aj manévrovacie a parkovacie plochy pre autobusy. Spevnené plochy sú priečne klopené od haly v premenlivých …

Triblavina – február 2012

Účelom navrhovanej stavby diaľničnej križovatky je zlepšiť dopravnú situáciu v okolí, nie len v momentálne dotknutom území, ale aj s výhľadom na dobudovanie prepojenia ciest I/61 a II/502. Vybudovanie tejto stavby pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu v území. Odstránia sa tým straty času vodičov a cestujúcich, podstatne sa zlepší dopravný komfort účastníkov …

Zálesie – jún 2011

Komunikačne bude lokalita napojená na existujúcu miestnu komunikáciu Starobystrickú ulicu, ktorá sa v dotknutom území vybuduje nová, rozšírená o 2 x 2 m. Z hľadiska dopravného riešenia bude nová komunikácia navrhnutá ako obojsmerná miestna komunikácia. Miestna komunikácia je navrhnutá v kategórií MO 6,5/40. Funkčná trieda komunikácie je C2. Vzdialenosť medzi …

Cyklochodník Liptovský Hrádok – november 2017

Potreba návrhu cyklotrás vyplýva najmä z požiadavky na bezpečný pohyb cyklistov po ploche mesta. Existujúca cyklotrasa na ul. SNP sa doplní ďalšími cyklotrasami, čím sa vytvorí už pomerne rozsiahla sieť cyklotrás.Plánovaná výstavba cyklistickej infraštruktúry je navrhovaná podľa Technických podmienok TP 085 (TP 07/2014, MDVRR SR) – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry a …

Rekonštrukcia Popradská – jún 2011

Predmetné územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice – v zastavanom území obce. Miestne komunikácie na Popradskej a Krajinskej ulici spĺňajú z dopravného hľadiska funkčnú triedu C1 – obslužné dvojpruhové miestne komunikácie s premávkou MHD a sú situované v zástavbe rodinných domov. Miestna komunikácia na Kazanskej ulici spĺňa funkciu …

Komjatice – september 2010

Križovatka Ivanka – Sever je navrhnutá v km 13.477 cesty I/64. Jedná sa mimoúrovňovú križovatku s novonavrhovanou cestou – dopravným napojením priemyselnej zóny v Nitre – Dolných Krškanoch. Predmetná cesta spája pôvodnú a novú cestu I/64. Navrhnutá bola za účelom odklonenia tranzitnej dopravy smerujúcej do priemyselnej zóny cez obec Ivanka …