Zálesie – jún 2011

Zálesie – jún 2011

Situácia Zálesie

Komunikačne bude lokalita napojená na existujúcu miestnu komunikáciu Starobystrickú ulicu, ktorá sa v dotknutom území vybuduje nová, rozšírená o 2 x 2 m. Z hľadiska dopravného riešenia bude nová komunikácia navrhnutá ako obojsmerná miestna komunikácia. Miestna komunikácia je navrhnutá v kategórií MO 6,5/40. Funkčná trieda komunikácie je C2. Vzdialenosť medzi obrubníkmi je 5,5 m. Súbežne v celej dĺžke vetvy „ A“ je na pravej strane navrhnutý chodník pre peších v šírke 2,00 m. Na ľavej strane komunikácie je navrhnutý zelený pás so vsakovací drénom v premennej šírke. Existujúca komunikácia sa vybúra v celej hrúbke a následne sa vybuduje nová konštrukcia vozovky. V rámci stavebného objektu sa odstránia všetky oceľové oplotenia, ktoré sú v kolízií s navrhovanými komunikáciami a chodníkmi. Následne si vlastníci v už existujúcich rodinných domov vybudujú na vlastné náklady oplotenie v novej polohe, ktorá rešpektuje navrhovaný stav. V priestore čerpacej stanici je navrhnutá preložka existujúceho oplotenia so vstupnou bránou v šírke 3,0 m.

Napíšte nám

Chceli by ste zistiť viac o tomto projekte alebo o našich službách?