Cyklochodník Liptovský Hrádok – november 2017

Cyklochodník Liptovský Hrádok – november 2017

Situácia-Cyklochodník-Liptovský-Hrádok

Potreba návrhu cyklotrás vyplýva najmä z požiadavky na bezpečný pohyb cyklistov po ploche mesta. Existujúca cyklotrasa na ul. SNP sa doplní ďalšími cyklotrasami, čím sa vytvorí už pomerne rozsiahla sieť cyklotrás.
Plánovaná výstavba cyklistickej infraštruktúry je navrhovaná podľa Technických podmienok TP 085 (TP 07/2014, MDVRR SR) – Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry a v súlade s STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií. Navrhované cyklotrasy zlepšujú dostupnosť k občianskej infraštruktúre s cieľom zvýšenia podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce. Vybudovaním navrhovaných cyklotrás sa zrýchli cesta do práce, zlepší sa spojenie obyvateľov s občianskou vybavenosťou a s priemyselnou časťou v južnej časti mesta a najmä sa zvýši bezpečnosť pre najviac zraniteľných účastníkov cestnej premávky cyklistov a čiastočnej aj chodcov, ich oddelením od cyklistov a vybudovaním bezbariérových priechodov v zmysle vyhl. 532/2002.

Napíšte nám

Chceli by ste zistiť viac o tomto projekte alebo o našich službách?