Rekonštrukcia Popradská – jún 2011

Rekonštrukcia Popradská – jún 2011

Situácia Rekonštrukcia Popradská

Predmetné územie sa nachádza v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice – v zastavanom území obce. Miestne komunikácie na Popradskej a Krajinskej ulici spĺňajú z dopravného hľadiska funkčnú triedu C1 – obslužné dvojpruhové miestne komunikácie s premávkou MHD a sú situované v zástavbe rodinných domov. Miestna komunikácia na Kazanskej ulici spĺňa funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B2. Miestna komunikácia je v súčasnosti štvorpruhová a smerovo rozdelená stredným deliacim pásom, ktorý je v súčasnosti vyplnený zeleňou. Predmetné komunikácie vytvárajú svojím prepojením nadväzujúcu dopravnú sieť, ktorá zabezpečuje dopravnú obsluhu priľahlých stavebných objektov pre danú lokalitu. Miestna zberná komunikácia zabezpečuje vstup ulicie Svornosti do mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice. Územie predmetnej lokality má rovinatý charakter s priemernou nadmorsku výškou 135 m.n.m. a hranice stavby sú dané jednotlivými ucelenými časťami. Vzhľadom na to, že trasa rekonštruovanej komunikácie vedie zastavaným územím, bude potrebné v riešenom úseku zrealizovať výrub stromov a kríkov, ktoré sa budú v kolízií s navrhovanými stojiskami prípadne chodníkom.

Napíšte nám

Chceli by ste zistiť viac o tomto projekte alebo o našich službách?