Obchodné centrum Ribničná – marec 2013

Obchodné centrum Ribničná – marec 2013

Situácia-Obchodné-centrum-Ribničná

Dopravné napojenie na existujúcu cestu na Rybničnej ulici kategórie C7,5/50 umožní dopravnej obsluhe obchodnému centru dopravný prístup na všetky smery. Napojenie obchodného centra v smere Rača - Vajnory sa zrealizuje jednotným pruhom pre odbočenie vpravo, ako aj priamy smer. Napojenie parku v smere Vajnory - Rača sa zrealizuje pruhom pre odbočenie vľavo dĺžky 45 m s vyraďovacím úsekom Lv = 25 m a čakacím úsekom Lc = 20 m a rozširovacím klinom o dĺžke Lr/2=25,0 m. Oproti pruhu pre odbočenie vľavo sa zrealizuje dopravný tieň dĺžky 50 m. Dopravný tieň sa vybavý po obvode pre lepšiu viditeľnosť dopravnými gombíkmi. V priestore križovatky nie je riešený pohyb chodcov.
Vzhľadom na skutočnosť, že v tejto časti križovatky vznikli tri jazdné pruhy, sú protismerné pruhy od seba oddelené dvojitou plnou čiarou ( V 1b - 3 x 0,125 m ).
Vnútorné polomery pri vjazde a výjazde na Rybničnú ulicu sú 12,0 m. Rozšírenie existujúcej cesty sa zrealizuje nesymetricky, len na jednu stranu. Parametre úpravy cesty sú navrhnuté na návrhovú rýchlosť 50 km/h. Šírka jazdných pruhov je 3,25 m. Výškové vedenie úpravy cesty je dané existujúcou niveletou.
Pri rozšírení cesty je potrebné z existujúcej vozovky odfrézovať min. 2 x 0,5 m, tak aby pri pokládke asfaltových vrstiev bolo zabezpečené preplátovanie vozovky. Na zabezpečenie lepšieho spolupôsobenia starej a novej vozovky, ako aj proti nerovnomernému sadaniu, je potrebné pod ložnú vrstvu položiť cestnú oceľovú sieť. Parametre siete sú nasledovné: jedná sa o dvojzákrutovú sieť s rozmerom oka 8 x 10 cm, priemer drôtu musí byť 2.4 mm, priečne vystužený. Pevnosť v ťahu min 39 kN/m, pevnosť v priečnom smere 50 kN/m, hmotnosť 1.8 kg/m2. Sieť je potrebné do podkladných vrstiev klincovať. Križovatka je v celej dĺžke klopená jednostranným priečnym sklonom. Odvodnenie vozovky je zabezpečené tak, ako je tomu v súčasnosti do cestnej priekopy. Priekopy sú po obydvoch stranách a majú vsakovaco – odparovací charakter. Celková dĺžka úpravy križovatky je 153,4 m.

Napíšte nám

Chceli by ste zistiť viac o tomto projekte alebo o našich službách?